За да използвате този уебсайт е нужно да инсталирате Flash Player 8.

Център за обществена подкрепа

Център за обществена подкрепа е комплекс от социални услуги, които се предоставят от Фондация "Ръка за помощ" на територията на град Добрич. Те са предназначени за деца в риск на възраст от 0 до 18 години и техните семейства.


Какви са възможните рискове?

 • Социална изолация поради увреждане, дискриминация, бедност, поведенчески проблеми;
 • Преживяна кризисна ситуация;
 • Отпадане от училище;
 • Противообществени прояви;
 • Злоупотреба с психотропни вещества;
 • Насилие;
 • Изоставяне на дете в институция.

Каква подкрепа редлагаме на деца в риск?

 • Индивидуално психологическо консултиране;
 • Обучителни занимания с цел ранна превенция на риска;
 • Семейно консултиране;
 • Активизиране на личния ресурс за справяне с трудни ситуации;
 • Организиране на фамилни групови конференции за мобилизиране ресурса на семейството и близкото обкръжение, с цел преодоляване проблема на детето;
 • Организиране и водене на родителски групи за подкрепа;
 • Монтесори занимания с деца;
 • Обучения по програма МАКАТОН;
 • Творчески занимания.

Ефектът за децата и техните семейства:

 • Изграждане на самоувереност и положителна себеоценка;
 • Подобрени комуникационни умения на деца със специални нужди;
 • Активиране силите на семейството и социалната мрежа на детето;
 • Стимулиране на естествената детска креативност;
 • Понижаване на стреса;
 • Способност да разберат собствените нужди и тези ма другите;
 • Развиване на умения за екипност и за разрешаване на конфликтни ситуации;
 • Повишена възможност за интеграция на децата и семействата в общността.

С децата и техните семейства работи екип от психолози, социален работник и педагог.

Редът за ползване на услугите на Център за обществена подкрепа е чрез подаване на заявление по образец до Председателя на УС на Фондацията или с издадено направление от Отдел "Закрила на детето" към Дирекция "Социално подпомагане". Последни новини

26-04-2017

На 26 април 2017 г. в интерактивната зала на Регионална библиотека „Дора Габе” се проведе заключителна среща по проект „Библиотеката - посредник в образователната интеграция на деца от ромската общност”, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България.

20-04-2017

Добровoлци към Фондация "Ръка за помощ" инициираха кампания в подкрепа на Общински приют за безстопанствени животни в Добрич.

18-01-2017

На 17 януари 2017 г. се проведе първия Форум на Фондация Америка за България / www.us4bg.org /. На събитието присъстваха повече от 600 гости и партньори.