За да използвате този уебсайт е нужно да инсталирате Flash Player 8.

Данъчни облекчения

Дарители на Фондация “Ръка за помощ” трябва да знаят, че могат да се възползват от данъчни облекчения, както следва:

За направени дарения от физически лица:

Законът за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ) определя данъчно облекчение за направено дарение до 10 % от облагаемия годишен доход.

Кой може да ползва облекчението:

 • Получаващите доходи от трудови правоотношения и от приравнените към тях правоотношения (чл. 20 ал.6)
 • Лицата, упражняващи свободна професия и други дейности и услуги по извънтрудови правоотношения, както и лицата, извършващи срещу възнаграждение управление (чл. 22 ал.1 т.4)
 • Лицата, получаващи доходи от наем, рента или аренда (чл.25 ал.2)


За направени дарения от юридически лица:

Дарителите, които са юридически лица, задължени по Закона за корпоративното подоходно облагане могат да отчетат направените дарения като разходи.
Ако даренията са в размер до 10% от положителния финансов резултат, те не се облагат с данък удържан при източника и с тях пряко се намалява финансовият резултат.
Ако даренията са в по-голям размер, надвишението се прибавя към финансовия резултат и се облага с данък удържан при източника в размер на 17%, който се признава за разход по дейността.
Териториалните подразделения на данъчната администрация приемат за извършени онези дарения, за които има следните документи:
Договор за дарение или Свидетелство за дарение със същия смисъл;
За да бъде признат от данъчните власти, Договорът за дарение трябва да съдържа следните задължителни реквизити:
1. име, адрес и данни на дарителя;
2. име, адрес и данни на дарения;
3. имена и длъжности на представляващите дарителя и дарения (ако са юридически лица);
4. сумата на дарението - изписана с цифри и с думи;
5. дата;
6. подписи на дарителя и дарения.

Доказателство, че договорът е действително реализиран, т.е. дарението е предадено и прието, като например:

 • документи за банков превод
 • разходни и приходни ордери
 • приемо-предавателен протокол (при имуществено дарение)

Имуществено дарение се отчита с:

 • договор за дарение или свидетелство за дарение
 • приемателно-предавателен протокол за получените вещи.

Пари, платени в брой се отчитат с:

 • договор за дарение или свидетелство за дарение
 • протокол за дарението или приходен касов ордер от счетоводството на организацията, която е получател на дарението.

Пари по банков път се отчитат с:

 • договор за дарение или свидетелство за дарение +
 • заверени от банката платежни нареждания за наредителя и банкови парагони (извлечения) за получателя.

За да бъде ползвано облекчението за дарение, актът на дарение трябва да бъде с дата в рамките на отчетения период (обикновено предходната година).

 

Необходимо е да заявите Вашето желание за издаване на Договор за дарение в Контакти с необходимите данни за Вас/имена, адрес, телефон/ и той ще Ви послужи пред Териториалните подразделения на данъчната администрация.

  


Последни новини

26-04-2017

На 26 април 2017 г. в интерактивната зала на Регионална библиотека „Дора Габе” се проведе заключителна среща по проект „Библиотеката - посредник в образователната интеграция на деца от ромската общност”, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България.

20-04-2017

Добровoлци към Фондация "Ръка за помощ" инициираха кампания в подкрепа на Общински приют за безстопанствени животни в Добрич.

18-01-2017

На 17 януари 2017 г. се проведе първия Форум на Фондация Америка за България / www.us4bg.org /. На събитието присъстваха повече от 600 гости и партньори.